ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ

ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಗೌರವ ತನ್ನ ಅವಳು ಯಾರು

About