ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಮನುಷ್ಯ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ನಾನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದ ಏಕೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿಷಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ, ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಈಗ: ಕೋರಸ್ ನಾನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವ ನೀವು

About