ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ನನ್ನ ನಾನು ಏಕೆಂದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನಾನು

About